Banner

Registrace pro pasivní a aktivní účastníky

Základní informace k registraci

Důležité termíny:

 • Termín pro aktivní přihlášení na konferenci: 20.2.2022
 • Termín pro zasílání abstrakt příspěvků: 20.2.2022
 • Termín pro zaslání příspěvků do sborníku: 10.4.2022
 • Termín pro pasivní přihlášení na konferenci (bez konferenčního příspěvku): do naplnění prostorových a konferenčních kapacit

Registrační poplatky:

  do 28.2.2022 po 1.3.2022 a na místě
aktivní pasivní aktivní pasivní
Akademici, studenti kombinovaného studia, ostatní 800 CZK 800 CZK 1200 CZK 1200 CZK
Studenti denního studia 500 CZK 200 CZK 500 CZK 400 CZK

Poplatek pro pregraduální studenty denního studia oboru Speciální pedagogika UP je zdarma za oba dva dny.   

V rámci registrace obdrží studenti pouze tištěný program.

Platbu je možné provést bezhotovostně na účet Univerzity Palackého v Olomouci:

Číslo účtu: 19-1096330227/0100

mezinárodní bankovní číslo korunového účtu (IBAN)   CZ0901000000191096330227

SWIFT kód      KOMBCZPPxxx

Variabilní symbol: 9941220011

Do kolonky Zpráva pro příjemce  v příkazu k úhradě registračního poplatku (na složence) zadejte Vaše jméno.

Účastník je POVINEN při registraci předložit potvrzení o platbě (ústřižek složenky, výpis z účtu)
    

Studenti prezenční formy studia musí při registraci předložit platný studijní průkaz.

Přihláška bude akceptována po obdržení platby konferenčního poplatku.

Každý účastník konference si zajišťuje ubytování samostatně.

Pravidla aktivní účasti

Máte-li zájem se aktivně účastnit konference, nabízíme možnost přednášky, workshopu a posterové sekce. Své příspěvky můžete prezentovat v českém, slovenském i anglickém jazyce. Své příspěvky můžete také přihlásit do sborníku konference. Podrobné informace k jednotlivým formám jsou níže uvedeny. 

1. Přednáška

Maximální čas přednášky: 20 minut i s diskusí.

V případě neúčasti přednášejícího ze stejného bloku, bude možné přednášku rovnoměrně prodloužit.

Přednáška je určena pro široké plénum účastníků až do počtu 150 osob.

K prezentaci bude k dispozici standardní technické zabezpečení (notebook, dataprojektor, elektronické ukazovátko s přepínačem prezentací).

Jiné technické zabezpečení je nutno vyžádat a specifikovat v přihlášce příspěvku.

2. Workshop

Délka workshopu: 1,5 hodiny.

Workshop je interaktivní přednáška v menším počtu účastníků, maximálně do 30-ti osob (v přihlášce specifikovat požadovaný počet účastníků).

Ve workshopu by měla být zajištěna interaktivita mezi přednášejícím a účastníky.

K workshopu bude k dispozici technické zabezpečení dle specifikace v přihlášce.

3. Poster prezentující výzkumný projekt

Maximální rozměr posteru je 90 x 120 cm.

Složené stránky A4 se nebudou akceptovat jako poster.

Časy posterových sekcí budou uvedeny v programu.

Vertikální umístnění – 90 horizontálně x 120 vertikálně.

Autoři mají povinnost být po dobu posterové sekce přítomni u svých příspěvků.

Doporučený obsah posteru:

 1. Název, místo konání konference, na kterém je poster prezentován
 2. Titul – doporučeno krátký (do osmi slov)
 3. Autoři
 4. Výzkumné pracoviště/škola, kde byl výzkumný úkol proveden
 5. Úvod, záměr – uvádí obvykle několika stručnými větami cíl výzkumu;
 6. Teoretické zakotvení výzkumu – rešerše hlavních tematických zdrojů;
 7. Popis základního a výběrového souboru;
 8. Metodologie – hlavní nebo nové metody sběru dat;
 9. Výsledky;
 10. Závěry – obvykle 1-3 jednoznačné věty;
 11. Diskuse – možné limity a přínosy výzkumu;
 12. Přehled použité literatury max. 3-5 základních stěžejních.