Banner

Program

VII. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY

XX. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami

VII. Konference mladých věděckých pracovníků

Téma: Speciální pedagogika a její přínos ve společnosti

Subtémata:
 • Teoretická východiska speciální pedagogiky a jejich praktická aplikace
 • Intervence cílené k osobám se speciálními potřebami – efektivita a evaluace
 • Současný stav výzkumu ve speciální pedagogice – možnosti a limity
 • Speciální pedagog – člen multidisciplinárního týmu

 Účast přislíbili:

 Ohlin Lars Christer, Kristianstad University

Professional experiences:

 For many years I worked as a special education teacher with pupils in need of special support in the Swedish school system.

Since 1990 I have had different positions in Higher Education (Lund University and Kristianstad University): lecturer in Teacher Training Programs/ Special Education Programs and supervisor of Master Students and International Ph D-students in cooperation with other national and international universities. Furthermore, I was course coordinator for many international undergraduate students at Kristianstad University.

I am also an experienced leader: Principal in primary and secondary schools, Head of Department of Behavioural Sciences and Program Director in Special Education.

Over the years I have been involved in different development/research projects (with focus on special education) both in Sweden and abroad and for the time being I am deeply engaged in  the EU- funded project: Teaching and Learning in Special Education with Information Communication Technology (TELESEICT).

PhDr. Lenka Krejčová, PhD., DYS-centrum Praha®, z. ú., Katedra psychologie FF UK

Přínos dynamické diagnostiky ve speciální pedagogice

Důraz na individualizaci a diferenciaci ve výuce, který je prosazován moderními edukačními přístupy, mimo jiné klade důraz na zevrubné osvojení postupů, jejichž prostřednictvím dokážeme žáky poznávat. Nedílnou součástí psychologické, speciálně pedagogické i pedagogické diagnostiky je pochopení procesů učení a přemýšlení, identifikace různorodých potřeb žáků a popsání účinných postupů, jak žákům přizpůsobit výuku. Všechny uvedené složky diagnostického procesu můžeme nalézt v přístupech souhrnně označovaných jako dynamická diagnostika.

Příspěvek se pokusí shrnout klíčové principy dynamické diagnostiky v současném pojetí, tedy moderní paradigma diagnostiky. Uvede její teoretická východiska, vymezí odlišnost dynamické diagnostiky od tradičních standardizovaných, tzv. statických metod a poukáže na využitelnost dynamické diagnostiky ve speciálně pedagogické, resp. poradenské praxi. Důraz bude kladen především na porozumění procesu učení a přemýšlení žáků i pochopení mimointelektových proměnných, které mají dopad na edukační proces. Význam diagnostických postupů bude dokladován daty z dílčích studií zaměřených na využití dynamické diagnostiky i příklady dobré praxe.

doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., proděkan pro strategii a internacionalizaci, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně a Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání

Screening, diagnostika a terapie autismu v ČR: Možnosti speciálně pedagogické intervence

Prevalence poruch autistického spektra narůstá a z této diagnózy se stává jedno z klíčových témat speciální pedagogiky a dalších odborných profesí, jako je pediatrie či dětská neurologie. Máme však jako odborníci v oblasti speciální pedagogiky dostatečné povědomí o tom, co poruchy autistického spektra obnášejí a jaké jsou možnosti jejich diagnostiky a terapie? A jak jsou na tom pediatři, kteří jsou považování za klíčové osoby pro včasný screening PAS? Podařilo se vyvrátit některé mýty o autismu, které stále kolují v laické, a někdy i v odborné debatě? V příspěvku se zamyslíme nad tím, jak informovanost o poruchách autistického spektra v České republice vypadá, a shrneme si hlavní obtíže, které v současnosti provázejí speciálně pedagogickou intervenci v této oblasti. Podíváme se také, kam speciálně pedagogický přístup k PAS a vnímání autismu obecně došli od doby, kdy se tomuto tématu v České republice teprve začala věnovat pozornost. Představena bude také aplikovaná behaviorální analýza, která je v mnoha zemích považována za intervenci první volby u PAS.

 Vědecký výbor:

 • doc. PaedDr.  Lea Květoňová, Ph.D.
 • prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
 • prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.
 • prof. dr. hab. Adam Stankowski, Ph.D.
 • prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.
 • prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.
 • doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D
 • prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Organizační a programový výbor:

  • Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D.
  • Mgr. Jan Chrastina, Ph.D.
  • Mgr. Kateřina Jeřábková, Ph.D.
  • Mgr. Zdeňka Kozáková, Ph.D.
  • Mgr. BcA. Pavel Kučera, PhD.
  • Mgr. Renata Mlčáková, Ph.D.
  • Mgr. Veronika Růžičková, Ph.D.
  • Mgr. Oldřich Műller, Ph.D.
  • Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D.
  • Mgr. Pavel Svoboda, Ph.D.
  • Mgr. Lucie Moudrá
   • PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.
  • Mgr. Jaroslava Suchá