Banner

Program

VII. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY

XX. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami

VII. Konference mladých věděckých pracovníků

Téma: Speciální pedagogika a její přínos ve společnosti

Subtémata:
 • Teoretická východiska speciální pedagogiky a jejich praktická aplikace
 • Intervence cílené k osobám se speciálními potřebami – efektivita a evaluace
 • Současný stav výzkumu ve speciální pedagogice – možnosti a limity
 • Speciální pedagog – člen multidisciplinárního týmu

Program

Bulletin

Program 19. března

Program 20. března

 Účast přislíbili:

 Ohlin Lars Christer, Kristianstad University

Professional experiences:

 For many years I worked as a special education teacher with pupils in need of special support in the Swedish school system.

Since 1990 I have had different positions in Higher Education (Lund University and Kristianstad University): lecturer in Teacher Training Programs/ Special Education Programs and supervisor of Master Students and International Ph D-students in cooperation with other national and international universities. Furthermore, I was course coordinator for many international undergraduate students at Kristianstad University.

I am also an experienced leader: Principal in primary and secondary schools, Head of Department of Behavioural Sciences and Program Director in Special Education.

Over the years I have been involved in different development/research projects (with focus on special education) both in Sweden and abroad and for the time being I am deeply engaged in  the EU- funded project: Teaching and Learning in Special Education with Information Communication Technology (TELESEICT).

Prof. Paeddr. Libuše Ludíková, CSc., děkanka Pedagogické fakulty UP, Ústav speciálněpedagogických studií

Akční pole speciální pedagogiky

PhDr. Lenka Krejčová, PhD., DYS-centrum Praha®, z. ú., Katedra psychologie FF UK

Přínos dynamické diagnostiky ve speciální pedagogice

Důraz na individualizaci a diferenciaci ve výuce, který je prosazován moderními edukačními přístupy, mimo jiné klade důraz na zevrubné osvojení postupů, jejichž prostřednictvím dokážeme žáky poznávat. Nedílnou součástí psychologické, speciálně pedagogické i pedagogické diagnostiky je pochopení procesů učení a přemýšlení, identifikace různorodých potřeb žáků a popsání účinných postupů, jak žákům přizpůsobit výuku. Všechny uvedené složky diagnostického procesu můžeme nalézt v přístupech souhrnně označovaných jako dynamická diagnostika.

Příspěvek se pokusí shrnout klíčové principy dynamické diagnostiky v současném pojetí, tedy moderní paradigma diagnostiky. Uvede její teoretická východiska, vymezí odlišnost dynamické diagnostiky od tradičních standardizovaných, tzv. statických metod a poukáže na využitelnost dynamické diagnostiky ve speciálně pedagogické, resp. poradenské praxi. Důraz bude kladen především na porozumění procesu učení a přemýšlení žáků i pochopení mimointelektových proměnných, které mají dopad na edukační proces. Význam diagnostických postupů bude dokladován daty z dílčích studií zaměřených na využití dynamické diagnostiky i příklady dobré praxe.

doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., proděkan pro strategii a internacionalizaci, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně a Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání

Screening, diagnostika a terapie autismu v ČR: Možnosti speciálně pedagogické intervence

Prevalence poruch autistického spektra narůstá a z této diagnózy se stává jedno z klíčových témat speciální pedagogiky a dalších odborných profesí, jako je pediatrie či dětská neurologie. Máme však jako odborníci v oblasti speciální pedagogiky dostatečné povědomí o tom, co poruchy autistického spektra obnášejí a jaké jsou možnosti jejich diagnostiky a terapie? A jak jsou na tom pediatři, kteří jsou považování za klíčové osoby pro včasný screening PAS? Podařilo se vyvrátit některé mýty o autismu, které stále kolují v laické, a někdy i v odborné debatě? V příspěvku se zamyslíme nad tím, jak informovanost o poruchách autistického spektra v České republice vypadá, a shrneme si hlavní obtíže, které v současnosti provázejí speciálně pedagogickou intervenci v této oblasti. Podíváme se také, kam speciálně pedagogický přístup k PAS a vnímání autismu obecně došli od doby, kdy se tomuto tématu v České republice teprve začala věnovat pozornost. Představena bude také aplikovaná behaviorální analýza, která je v mnoha zemích považována za intervenci první volby u PAS.

 Vědecký výbor:

 • doc. PaedDr.  Lea Květoňová, Ph.D.
 • prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
 • prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.
 • prof. dr. hab. Adam Stankowski, Ph.D.
 • prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.
 • prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.
 • doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D
 • prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Organizační a programový výbor:

  • Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D.
  • Mgr. Jan Chrastina, Ph.D.
  • Mgr. Kateřina Jeřábková, Ph.D.
  • Mgr. Zdeňka Kozáková, Ph.D.
  • Mgr. BcA. Pavel Kučera, PhD.
  • Mgr. Renata Mlčáková, Ph.D.
  • Mgr. Veronika Růžičková, Ph.D.
  • Mgr. Oldřich Műller, Ph.D.
  • Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D.
  • Mgr. Pavel Svoboda, Ph.D.
  • Mgr. Lucie Moudrá
   • PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.
  • Mgr. Jaroslava Suchá