Banner

Program

IX. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY

XXII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami

IX. Konference mladých vědeckých pracovníků

Téma:

Speciální pedagog v online světě

Subtémata:
 • Pomáhání a podpora v online prostoru
 • Odrazy lockdownu ve výzkumech (speciálněpedagogické, psychologické, sociologické)

Program konference 29.3.2022

Program konference 30.3.2022

Bulletin IX. olomoucké speciálněpedagogické dny

 Účast přislíbili:

 • David D. Hampton Ph.D., Associate Professor, Special Education, School of Counseling and Special Education
Virtual Reading Lessons for Third, Fourth, and Fifth Year Students with Dyslexia

Students with Dyslexia often face significant difficulties in reading. Research has found a variety of different evidence-based practices to support the reading development of students with Dyslexia in areas such as word work, vocabulary, and reading comprehension. However, these practices are most often intended for use in traditional settings and not necessarily virtual settings. This presentation translates traditionally in-person instruction for students with Dyslexia, to an online synchronous format through a sample lesson plan sequence for students in third through fifth grades and provides resources for teachers to support their implementation of online instruction for upper elementary students with Dyslexia.

 • prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D., Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Problém tichých žáků a jejich příležitostí k učení

Empirické výzkumy ukazují, že žáci, kteří se aktivně podílejí na výukové komunikace (hlásí se, hovoří s učitelem, reagují na spolužáky, vyjadřují své myšlenky a zdůvodňují je), dosahují lepších vzdělávacích výsledků. Tento nález má dvě implikační roviny. Zaprvé, žákům se daří lépe pod vedeném takového učitele, který dokáže otevřít prostor pro autentickou dialogickou komunikaci. Zadruhé, žáci se obvykle nezapojují rovnoměrně. V běžné školní třídě vedle sebe koexistují žáci velmi aktivní a schopní prosadit svůj hlas ve výukové komunikaci, a naopak žáci tiší, kteří se do komunikace zapojují sporadicky či vůbec. Tento fakt zakládá na nerovné příležitosti k učení, které v téže třídě různí žáci získávají.

Přednáška shrnuje dlouholeté výzkumné aktivity týmu prof. Kláry Šeďové, které jsou zaměřeny na to, jak se utvářejí žákovské participační vzorce a jak je možné tyto vzorce pozitivně ovlivňovat. Jinými slovy: Co stojí za tím, že někteří žáci ve výuce hovoří a jiní nikoli? Může učitel pomoci tichým žákům, aby se produktivně zapojovali do komunikace? Může tímto způsobem dojít ke zlepšení jejich vzdělávacích výsledků.

 • doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D a doc. Mgr. Miroslav Dopita, PhD., Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, Filozofická fakulta  Univerzity Palackého v Olomouci

Povinná školní docházka v lockdownu

Cílem příspěvku je prezentovat jak čeští žáci v povinné školní docházce reflektují vzdělávání v období školního lockdownu. První část příspěvku se věnuje kontextu situace ve školství v ČR od března 2020 do června. Druhá část příspěvku prezentuje výsledky dotazníkového šetření v populaci 11, 13 a 15 letých školáků v průběhu června 2020. Analýza dat odpovídá na dvě výzkumné otázky. (1) Jak čeští žáci v povinné školní docházce reflektovali důsledky školního lockdownu z hlediska sociálních kontaktů a z hlediska časové vytíženosti školou? Zjišťovali jsme zejména reflexi pocitu osamělosti a četnost sociálních kontaktů. (2) Jaké měli čeští žáci v povinné školní docházce podmínky pro vzdělávání v době školního lockdownu?

 • doc. Mgr. Michal Růžička, Ph.D., Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Aplikace pro prevenci relapsu
Cílem příspěvku je prezentace projektu TAČR Aplikace pro rozvoj sociálních kompetencí osob se závislostí v kontextu indikace speciálně pedagogické a terapeutické intervence (TL05000482)
Záměrem prezentovaného projektu je vývoj velmi potřebné software – webové aplikace pro mobilní telefony propojující nejnovější poznatky speciální pedagogiky, psychologie, adiktologie, prevence relapsu, psychoterapie, sociální práce, které ve spojení s technologickým řešením budou nápomocny lidem, kteří se pokouší abstinovat a vést život bez alkoholu a drog. Tato speciální aplikace může zlepšit život lidí se závislostí a jejich participaci na společenském životě a zároveň také pomoci odborníkům, kteří poskytují terapeutické intervence. Potřeba této aplikace vychází z analýzy zahraničních studií napříč zmiňovanými obory, které poukazují na význam takové technologie v prevenci relapsu a sociální rehabilitaci této cílové skupiny. V tomto projektu v rámci evaluační studie propojujeme dosavadní vědecké poznatky s empirickými daty vycházejícími ze specifických potřeb klientů a odborníků v dané problematice z olomouckého regionu.
Cílem příspěvku je prezentovat průběžné výsledky řešení projektu (první verzi aplikace), metodiku aplikovaného výzkumu a zkušenosti řešitelů s touto aplikací. Prezentovány budou jednotlivé prvky aplikace jako jsou hodnotící škály, intervence, edukace, mindfulness a další nástroje pro prevenci relapsu a zkušenosti s nimi v této aplikaci.

Program bude vyvěšen kolem 7.3.2022

 Vědecký výbor:

 • doc. PaedDr.  Lea Květoňová, Ph.D.
 • prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
 • prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.
 • prof. dr. hab. Adam Stankowski, Ph.D.
 • prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.
 • prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.
 • doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D
 • prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Organizační a programový výbor:

 • Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D.
 • doc. Mgr. Michal Růžička, Ph.D.
 • Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D.
 • Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D.
 • Mgr. Bc. Ivana Hrubešová, DiS., Ph.D.
 • Mgr. Jan Chrastina, Ph.D.
 • Mgr. Kateřina Jeřábková, Ph.D.
 • Mgr. Zdeňka Kozáková, Ph.D.
 • Mgr. Kristýna Krahulcová, Ph.D.
 • PhDr. Kateřina Kroupová, Ph.D.
 • Mgr. BcA. Pavel Kučera, PhD.
 • Mgr. Jaromír Maštalíř, Ph.D.
 • Mgr. Renata Mlčáková, Ph.D.
 • Mgr. Oldřich Műller, Ph.D.
 • Mgr. Veronika Růžičková, Ph.D.
 • doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.
 • Mgr. Lucie Moudrá
 • PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.
 • Mgr. Romana Poprocká
 • Mgr. Barbora Považanová
 • Mgr. Gabriel Kňažek
 • Mgr. Jan Švec