Banner

Program

Program-24-03-20 Program-25-03-20VIII. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY

XXI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami

VIII. Konference mladých věděckých pracovníků

Téma: Rozvoj kognitivních schopností v multidisciplinárním kontextu

Subtémata:
 • Jedinci se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu školní spokojenosti a úspěšnosti
 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami z pohledu pedagogů, poradenských pracovníků a rodičů
 • Diagnostika kognitivních schopností
 • Přemýšlení o myšlení – metakognice
 • Možnosti využití programů pro rozvoj kognitivních schopností 
Program 24.3.
Program 25.3.

 Účast přislíbili:

 • Julie Jamet      Feuerstein Institut, Jerusalem
Application of Feuerstein methodology with clients with ASD
 • Prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Katedra primární a preprimární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Současné předškolní vzdělávání ve světle myšlenek L. S. Vygotského

Lev Semjonovič Vygotskij i v současné době patří k významným osobnostem, jehož  teoretická škola ovlivnila zásadním způsobem vývojovou, sociální a kulturní psychologii, pedagogickou psychologii a didaktiku. S Vygotského jménem se pojí jeho známý koncept zóny nejbližšího vývoje a s ním spojený předpoklad, experimentálně ověřený v řadě zemí, že učením lze urychlovat rozvoj dítěte. Výzkumy ukázaly, že tato teze je platná za určitých podmínek. V příspěvku se zamýšlíme nad učením dětí předškolního věku v zóně nejbližšího vývoje, a to v kontextu podmínek současné mateřské školy. Vyvozujeme praktické strategie a jejich možnou implementaci v předškolním vzdělávání.

 • PhDr. Miroslava  Nováková  Schoffelová, PhD.      Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze
Teoretická východiska rozvoje jazykových schopností podle D B. Elkonina

V příspěvku bude prezentována práce jednoho z následníků  L.S. Vygotského – Daniila Borisoviče Elkonina. Budou charakterizována zejména psycholingvistická východiska jeho metody čtení a principy učení, které jsou v ní implementované. Na závěr bude představena česká adaptace jeho metody – Trénink jazykových schopností dle D.B. Elkonina a její současné využtití v praxi preprimární, primární a speciální pedagogiky, logopedie a psychologie.

 • doc. Kateřina Vitásková, Ph.D.    Ústav speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Implikace specifických kognitivních jevů a procesů na percepci a produkci verbální a neverbální komunikace – pohled logopeda

 Vědecký výbor:

 • doc. PaedDr.  Lea Květoňová, Ph.D.
 • prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
 • prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.
 • prof. dr. hab. Adam Stankowski, Ph.D.
 • prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.
 • prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.
 • doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D
 • prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Organizační a programový výbor:

 • Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D.
 • Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D.
 • Mgr. Bc. Ivana Hrubešová, DiS., Ph.D.
 • Mgr. Jan Chrastina, Ph.D.
 • Mgr. Kateřina Jeřábková, Ph.D.
 • Mgr. Zdeňka Kozáková, Ph.D.
 • Mgr. Kristýna Krahulcová, Ph.D.
 • PhDr. Kateřina Kroupová, Ph.D.
 • Mgr. BcA. Pavel Kučera, PhD.
 • Mgr. Jaromír Maštalíř, Ph.D.
 • Mgr. Renata Mlčáková, Ph.D.
 • Mgr. Oldřich Műller, Ph.D.
 • Mgr. Veronika Růžičková, Ph.D.
 • doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.
 • Mgr. Lucie Moudrá
 • PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.
 • Mgr. Jaroslava Suchá
 • Mgr. Helena Pipová